ITS holding    

ITS Holding, s.r.o.           TOPlist
Patočkova 39
169 00 PRAHA 6

Vracení DPH ze zahraničí pro české a slovenské společnosti a firmy

Aktuální informace se nacházejí na našem novém webu

www.zahranicni-dph.cz

* Většina textu platí i pro slovenské subjekty - odlišnosti Vám můžeme sdělit telefonicky.

 

 

Úvod

Seznam služeb

Specifika  jednotlivých zemi

Seznam zemí a výše DPH

Náležitosti účtů

Autobusová doprava a EU

Co vrací jednotlivé země 

 Průběh  žádosti

Doba vyřízení,  zamítnutí, odvolání

Účetnictví a legislativa

Vaše činnost

Rychlé vyřízení

Negativní  poznatky z praxe

Kontakty

Informace pro dopravce

 

ÚVOD - NÁROKOVÁNÍ A VRACENÍ DPH ZE ZAHRANIČÍ

Nárokování a vracení DPH u zboží a služeb pořízených v  zahraničí je možné za předpokladu, že podnikatelský subjekt (žadatel o vratku DPH):

1.    není v dané zemi registrován k dani z přidané hodnoty,

2.    nemá v dané zemi pobočku ani sídlo,

3.    na území dané země nepodniká (vývoz zboží a služeb s místem plnění v České republice se za podnikání na území dané země nepovažuje),

Zpět na začátek stránky

Seznam služeb, ze kterých je možno vyřídit vrácení DPH.

Plnění do zahraničí je ve většině zemí osvobozeno od DPH, ale přijatá plnění v zahraničí od zahraniční osoby za dodávky zboží a služeb zpravidla obsahují zahraniční DPH. Jedná se o plnění zdaněné DPH, které je realizované (poskytnuté) na území daného státu a nemůže být tedy od DPH osvobozeno. Dále uvedené platby zpravidla obsahují zahraniční DPH, o jejíž vrácení musí být v daných termínech v příslušné zemi požádáno

·         nákupy pohonných hmot (benzín, nafta),

·         v některých zemích výdaje z výstav,

·         školení, semináře a konference,

·         parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady.

·         ubytování (hotely, penziony), úhrady v restauracích, stravování,

·         krátkodobé nájmy automobilů,

·         úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.

Některé země nevrací DPH z účtů z hotelů a restaurací a některé nevrací DPH z účtů za pohonné hmoty. Každá země má svůj rozsah a vlastní pravidla pro vracení DPH. Bližší specifikace podle zemí a výdajů je uvedena dále v textu v "Tabulce zemí a stručného popisu služeb.

Zpět na začátek stránky

Seznam zemí, ze kterých je možno vyřídit vrácení DPH.

V současné době vrací DPH českým subjektům tyto země:

Země

Zákl. sazba DPH

Zkratka DPH

Země

Zákl. sazba DPH

Zkratka DPH

Belgie

21 %

TVA/BTW

Maďarsko

25 %

AFA

Bulharsko

20 %

TVA/BTW

Malta

18 %

VAT

Dánsko

25 %

MOMS

Norsko

24 %

VAT

Estonsko

18 %

KM / VAT

Německo

19 %

MWST

Finsko

22 %

ALV

Polsko

22 %

VAT

Francie

19,60 %

TVA

Portugalsko

(19%) 21 %

IVA

Holandsko

19 %

BTW

Rakousko

20 %

MWST/UST

Irsko

21 %

VAT

Rumunsko

19 %

Itálie

20 %

IVA

Řecko

19 %

FPA (1.4.2005)

Kanada

7-10 %

GST/HST

Slovensko

19 %

DPH

Kypr

15 %

ΦΠΑ/FPA

Slovinsko

20 %

DDV

Litva

18 %

PVM

Španělsko

16 %

IVA

Lotyško

18 %

PVM

Švédsko

25 %

MOMS

Lucembursko

15 %

TVA

Velká Británie

15 %

VAT

Většina zemí má k základní sazbě jednu nebo i více snížených sazeb.

Zpět na začátek stránky

Specifika jednotlivých zemí

Každá země má svá vlastní pravidla pro vracení DPH a různý rozsah vracení DPH.

Žádná země nevrací DPH z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti, umění apod. Některé země vrátí pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu, která nemusí souviset ze služební cestou (např. TAXI).

Zpět na začátek stránky

Náležitosti účtů

Většina zemí (SRN, Rakousko, Dánsko, Velká Británie, ...) vrací DPH i z tzv. malých účtů (zjednodušené daňové doklady), na kterých většinou nemusí být název a adresa kupujícího. Účty nad 150 EUR se již ale považuji za tzv. řádné daňové doklady a musí mít předepsané náležitosti - název a adresu dodavatele, DIČ, popis plnění, datum plnění, jednotkovou cenu, množství, cenu za celkové plnění bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a cenu celkem. Rovněž musí obsahovat údaje o odběrateli a to hlavně název a adresu odběratele. V naší více než 14-leté zkušenosti se stále a stále setkáváme s účty za ubytování, na kterých je uvedeno jen jméno cestovatele. Např. německý FÚ vratku z takového účtu automaticky zamítne s odůvodněním, že účet je vystaven na třetí osobu (jméno považuje za samostatný podnikatelský subjekt odlišný od žadatele). Písemné prohlášení žádajícího subjektu o vratku DPH, kterým potvrzuje, že příslušná jména jsou jeho zaměstnanci německý finanční úřad neuznává. U účtů do 150 EUR nemusí být uveden odběratel a v tomto případě je tedy lepší, aby na účtu nebylo uvedeno žádné jméno. V tom případě Vám FÚ vratku DPH nemůže zamítnout a vrátí Vám ji.

Informujte prosím Vaše cestovatele, aby si nechávali na účet nad 150 EUR vždy napsat název a adresu své společnosti a pak teprve své jméno pro potřeby Vaší účetní evidence. Předejdete tak krácení Vaší vratky DPH o vratky z účtů, které nebudou splňovat výše uvedenou náležitost.

Vadné účty lze opravit ale nesmíte je opravovat sami dopisováním chybějích údajů. Ve většině zemí na účty nesmíte dávat otisk Vašeho razítka např. z toho důvodu, že na účtu chybí Vás název a adresa. Opravu účtu musí provést jen jeho vystavitel a návod na opravu účtů rádi poskytneme našim klietům.

INFORMACE PRO DOPRAVCE - POZNÁMKA K NAFTĚ

Poznámka se netýká karet ESSO, DKV, AS24, Euroshell, VIAcard, … - při odběru na tyto karty dostáváte od vystavitelů karet detailní souhrnné vyúčtování, které splňuje všechny požadavky zahraničních FÚ pro vratky DPH. Používání těchto karet většinou uživatele stojí několik procent z celkové částky z nákupů nafty a pokud žádají současně prostřednictvím vystavitele karty o vratku DPH, hradí ještě několik procent z vratky DPH. Zda není nafta u čerpacích stanic, na kterých lze čerpat na výše uvedené karty, o něco dražší než u ostatních, necháváme na posouzení a praxi řidičů.

Vratky DPH z nákupů nafty je možno vyřídit, i když výše uvedené karty nepoužíváte. Pokud tankujete naftu za hotovost nebo na běžné platební karty (VISA, Eurocard, Mastercard, American Express, ...) je třeba dodržovat toto doporučení. Při tankování nafty nad dále uvedený limit je nutno, aby řidič napřed došel k obsluze pumpy a sdělit jí, že bude brát nad výše uvedený limit (SRN, BELGIE, Rakousko 150 EUR, Velká Británie 250 GBP, Dánsko 500 DKK, … ) a bude potřebovat, aby na účtu byl název, adresa jeho společnosti (firmy). Pokud obsluha tento požadavek nebude akceptovat, je nutno vzít naftu jen do limitu a čerpat na více místech.

V každém případě ve všech zemích přesto doporučujeme, aby přes uvedené výjimky se řidič vždy snažil, aby na účtu byl Váš název, adresa a pokud možno Vaše DIČ a na účtu byla uvedena sazba DPH a její výše. Účet by měl být vždy orazítkovaný a podepsaný obsluhou pumpy ! ! ! !

Zpět na začátek stránky

Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH

Po našem vstupu do EU by měly české autobusové subjekty dodržovat u autobusových výkonů dosavadní systém DPH v EU. Před naším vstupem do EU autobusové společnosti a firmy hradily daň – poplatek za průjezd (tzv. osobokilometry). Nyní je nutno se zaregistrovat u příslušného finančního úřadu v dané zemi a odvádět DHP z výkonů na území daného státu a předkládat čtvrtletní hlášení.

Zpět na začátek stránky

Kliknutím na danou zemi se přepnete rovnou na její popis.

 Pod touto tabulkou jsou uvedeny popisy všech zemí sekvenčně.

Belgie

Itálie

Malta

Slovensko

Dánsko

Kanada

Německo

Slovinsko

Estonsko

Kypr

Norsko

Španělsko

Finsko

Litva

Polsko

Švédsko

Francie

Lotyško

Portugalsko

Velká Británie

Holandsko

Lucembursko

Rakousko

 

Irsko

Maďarsko

Řecko

 

DPH vrací českým subjektům i Bulharsko a Rumunsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka zemí a stručného popisu služeb podle zemí

V tabulce jsou uváděny i minimální limity pro podání žádosti (součet DPH ze všech účtů z dané země za dané období), a to za celý rok (menší číslo) a pro část roku (větší číslo). U zemí, ve kterých je možno podat žádost i v jiném jazyku, je uveden výčet příslušných jazyků.

 

Belgie

Nevrací se z ubytování, jídla, pití. Nevrací se z účtenek (paragonů). Vratka z nákupu nafty je možná jen v případě, že máte řádný daňový doklad nebo přílohu k účtence, kterou poskytujeme našim klientům. Žádost musí být ve francouzštině nebo holandštině ve trojím vyhotovení.

Dánsko

Vrací se vše včetně nafty. Restaurace a hotely se vrací, ale redukují se na výši 25% DPH. Vratka DPH u pronájmu aut se vrací, pokud nájem trvá déle než 6 měsíců. Nevrací se DPH bankám, pojišťovnám a cestovním kancelářím. Nevrací se u osobní dopravy do 9 osob. Nevrací se za dlouhodobé ubytování zaměstnanců a majitelů firmy (společnosti). Nevrací se z nákupu zboží, včetně dopravních prostředků, které se vyveze do jiného státu EU. Účty do 500 DKK nemusí mít název odběratele. U nákupu nafty je možné místo názvu a adresy odběratele uvádět SPZ nebo číslo licence. Autobusy se musí v Dánsku registrovat a platit tzv. osobokilometry (0,0625 DKK za jeden osobokilometr.) Žádost musí být v dánštině nebo angličtině.

Estonsko

Vrací včetně nafty, ubytování a stravování. Nevrací ubytování a stravování při dlouhodobém ubytování zaměstnanců.

Finsko

Vrací se vše včetně nafty a ubytování. Nevrací se daň z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů, motorových kol, soukromých letadel. Žádost může být ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Francie

Vrací vše včetně nafty. Nevrací se z ubytování, restaurací, osobní dopravy a z výdajů za dopravní prostředky pro přepravu osob a to včetně dopravních prostředků pro kombinované využití (malé dodávky).  Vrací se jen nákladním automobilům, benzin se nevrací.  Žádost musí být ve francouzštině.

Holandsko

Vrací vše. Z restaurací vrací jen při dlouhodobém pobytu. Žádost může být v holandštině, němčině, angličtině nebo francouzštině.

Irsko

Vrací vše včetně nafty. Nevrací z ubytování, restaurací, benzinu, koupě a pronájmu motorových vozidel pro osobní dopravu, z nákupů zboží pro realizaci dodávky v Irsku a nevrací se ani z pronájmu zboží nebo služeb spojených s dodávkou s místem plnění v Irsku.

Itálie

Vrací se vše mimo ubytování, restaurací, nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy a i jejich přepravu (např. odtahy). Nevrací se z účtenek a paragonů, musíte mít vždy řádné daňové doklady. Limit je 25 a 200 EUR. Žádost musí být vyplněna italsky.

Kanada

Žádost je nutno podávat pololetně. Uznávají se jen účty ne starší 12ti měsíců. Vrací se jen u ubytování a jen federální daně. Daně provinční, jako např. PST, TVQ, se nevrací. Limit je 100 CAD. Žádost lze podat jen s účty, které jsou vyšší než 50 CAD (cena i s DPH) a které mají součet všech plnění včetně DPH vyšší než 200 CAD. 

Kypr

Limit je 50 EUR a 400 EUR

Litva

Vrací vše mimo výdajů za osobní automobily (PHM, nájmy, TAXI), telefony, dopravní služby, jídlo, pití a předměty, u kterých není zřejmé, že byly výlučně užity pro činnosti na území Litvy. Běžně se nevrací reprezentační výdaje (catering, bankety, ..) ale členům EU se vratka DPH za výdaje za zábavu a reprezentaci redukuje o 25%. 

Lotyšsko

Žádá se za uplynulý rok. Limit je 100 LVL (154 EUR). Lze žádat jen za účty, které mají základ daně vyšší než 20 LVL. DPH se nevrací z výdajů na pořízení nové nemovitosti a nevrací se ani z rekonstrukcí a oprav nemovitostí. Výdaje za zboží a služby včetně jídla, které souvisejí s reprezentací (konference, recepce, upomínkové předměty, apod.) se redukují o 40 %. Výdaje, které mohou souviset s osobní spotřebu (osobní automobily, jejich opravy, PHM, restaurace, ..) se rovněž redukují v závislosti na míře jejich využití pro podnikání. 

Lucembursko

Vrací se vše. U účtů nad 150 EUR musí být uveden název a adresa žadatele. Nevrací se TAXI. Žádost musí být ve francouzštině nebo němčině.

Maďarsko

Nevrací se benzín, výdaje za osobní vozidla (nájem, taxi, odtah, opravy), restaurace, potraviny a nápoje,
parkování, mýtné, výdaje spojené nákupem, rekonstrukcí a přestavbou nemovitostí, výdaje na pořízení majetku společnosti (mimo nákupu materiálu). Vratka za telefony se snižuje o 30%. Žádost za čtvrtletí musí být podána v průběhu měsíce následujícího po daném čtvrtletí, za které se žádá. Vrací jen z účtů, které mají DPH vyšší než 25 EUR (7.000,- HUF). Žádost musí být vyplněna maďarsky.

Malta

Nevrací se výdaje za osobní dopravu, lodě a letadla.

Německo

Vrací se vše včetně nafty a ubytování. U osobní dopravy může být snížena vratka o 50 %. Z obchodního pohoštění se vrací DPH jen v případě uvedení jmen pohoštěných a jejich firmy přímo na účet vystavitelem. Údaje Vám musí napsat vystavitel účtu přímo na účet. Některé účty mají pro tyto účely zavedeny speciální kolonky nebo se údaje píší na zadní stranu účtu. U účtů do 150 EUR nemusí být uveden odběratel.

Norsko

Vrací vše mimo  hotelů, restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy, právní, bankovní a finanční služby, zdravotní služby, konzultační a poradenské služby.

Polsko

Nevrací se ubytování a stravování. Vrací se z nafty pro nákladní automobily. Nevrací se z pohonných hmot do  osobních a dodávkových automobilů s nosností do 0,5 t. Nevrací se z paragonů a účtenek. Musíte mít vždy řádný daňový doklad (VAT FAKTURA). Prodejci jsou povinni na požádání řádný daňový doklad vystavit. Žádost musí být vyplněna v polštině.

Portugalsko

Vrací se vše mimo ubytování, benzinu, osobní dopravy a nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy. Při hromadné dopravě osob se redukuje vratka o 50 %. Žádost musí být v portugalštině.

Rakousko

Vrací se vše včetně ubytování a stravování. Pro vratku za stravování je určen limit, do kterého se vrací a v případě pohoštění Vašich klientů musí být na účtech uvedena jména účastníků a název firmy. Nevrací se z výdajů spojených s osobními automobily (nájem, taxi, odtah, benzín, opravy, ..) Nafta se vrací jen dopravcům.

Řecko

Vrací vše mimo ubytování, restaurací, osobní dopravy a nájmu a oprav prostředků osobní dopravy (auta do 9 míst, lodě, letadla). Žádost musí být vyplněna v řečtině. 

Slovensko

Vrací vše mimo pronájmu věcí movitých, individuálního stravování.

Slovinsko

Vrací se vše mimo DPH z jídla, pití a ubytovaní a z výdajů za jachty a lodě pro sport a rekreaci, soukromá letadla, osobní vozidla a motocykly (včetně paliva, mazadel a náhradních součástek) a nevrací se ani ze služeb s nimi spojených. Vrací se v případě lodí a vozidel používaných pro výdělečnou činnost: pronájmy a prodej a v případě vozidel, která jsou použitá pro výukové účely a to včetně kombinovaných vozidel pro obchodní pravidelnou dopravu a nestandardní veřejnou pravidelnou dopravu.

Španělsko

Vrací se vše mimo ubytování a restaurací. Nevrací výdaje spojené s osobní dopravou (BUS, TAXI, osobní auto). Žádost musí být podána ve španělštině.

Švédsko

Vrací se vše. U pronájmu auta může být vratka snížena o 50 %.

Velká Británie

Vrací se vše. Vratka za pronájem aut může být snížena o 50 %. Nevrací se z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti) a veřejné dopravy.

 

 

Zpět na začátek stránky

Žádost o vrácení - postup

Pokud je na řádných daňových dokladech, které vystavily subjekty ze zemí EU, uvedena DPH nebo u malých účtů (účtenky, ... ) stačí, že je uvedena její sazba a součet DPH ze všech účtů z dané země je vyšší než předepsaný minimální limit za dané období, je možné požádat o vrácení DPH příslušný finanční úřad z členského státu EU.

Žádost o vratku DPH je nutno podat po skončení příslušného období (většinou za uplynulé čtvrtletí nebo za celý uplynulý rok). Žádost pro tzv. zbytkové období roku, může být většinou podána i za kratší než minimální předepsané období a do takové žádosti mohou být zahrnuty i účty z předcházejících období příslušného roku, které nebyly podány v předcházejících žádostech. Při žádostech za  kratší období než rok je minimální částka, o kterou lze žádat (součet DPH ze všech účtů za dané období), podstatně vyšší, než stanoví minimální limit dané země při žádosti za celý rok. Minimální limit pro období kratší než rok je cca 400 EUR. Při žádosti za celý rok je limit jen cca 50 EUR, ale o vrácení tak nízké částky se nevyplatí žádat vzhledem k administrativním pracím, které jsou se žádostí spojeny.

Žádost o vrácení DPH se většinou musí podat po uplynutí příslušného roku nebo jeho čtvrtletí a to nejpozději v 30.9. následujícího roku po období za které se žádá. Po tomto termínu není již možné podávat žádost o vratku DPH z výdajů uplynulého roku.

Nárokování zpětného převodu DPH se provádí ve stanovených termínech podáním elektronické žádosti přes aplikaci EPO České daňové správy, která obsahuje údaje o žadateli, údaje o každém dokladu, ze kterého se žádá a  naskenované doklady nad 1000 EUR (250 EUR nafta). V případě, že žadatel nechá podání žádosti a vyřízení celé vratky na zprostředkovateli (hlavně jde o komunikaci s příslušnými zahraničními finančními úřady, odvolání, zdůvodňování, ...), musí poskytovateli této služby poskytnout Plnou moc pro jeho zastupování ve věci Vracení zahraniční DPH.

 

Zpět na začátek stránky

 Doba vyřízení

Vratka DPH by měla být vyřízena ve lhůtě 4-8 měsíců. 

Zamítnutí a odvolání

V případě zamítnutí žádosti finanční úřad sdělí žadateli důvod zamítnutí a sdělí mu možnost a termín podání odvolání. V uvedeném termínu je pak možné podat odvolání. Pokud je zamítnuto i odvolání, je možné se obrátit s dalším odvoláním na další instituce příslušné země (soudy, administrativní tribunály, obchodní komory apod.).

 

Zpět na začátek stránky

 

Vratka DPH a účetnictví

Obdržená zahraniční DPH se našim FÚ neodvádí. Obdrženou částku DPH je možné zaúčtovat na konci roku jako dohadnou položku nebo a po jejím obdržení ji zaúčtovat jako výnos.  

Legislativa a vracení DPH za zahraničí

Vracení DPH ze zahraničí umožňuje §82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

 

Zpět na začátek stránky

Negativní poznatky z praxe

Často je však pro příslušné pracovníky "obtížné" vybírat účty z účetní evidence za celý rok. "Děsí" je řada pořadačů, které by museli projít a vyhledávat vhodné účty, ze kterých je možné vrácení DPH vyřídit. Raději prohlásí, že nemají potřebný limit. Přitom jde řádově o hodiny práce jednoho pracovníka jednou za rok a finanční přínos bývá pro společnost často značný. Většina společností a firem má zahraniční výdaje v několika málo zemích a většinou jde jen o některé služby. Proto by postačovalo, aby si pracovník, který zakládá účty do účetní evidence ověřil na našem webu, zda je možné z daného daňového dokladu žádat v příslušné zemi o vratku DPH. Pokud by zjistil, že se DPH vrací, mohl by udělat rovnou kopii daného dokladu a tu založit rovnou do zvláštních desek "DPH-příslušná země". Odpadlo by tak náročně dodatečné vyhledávání příslušných daňových dokladů.

Zpět na začátek stránky

Zajistíme Vám vrácení DPH v co nejkratším čase

Pokud nás pověříte vyřízením Vašeho nároku na vratku DPH ze zahraničí, zajistíme Vám za několik procent z vrácené částky vše potřebné. Přípravě žádosti věnujeme maximální úsilí, aby všechny Vaše nároky byly kladně vyřízeny v co nejkratší době. Vyvarujete se tak situace, že nesprávně zdůvodněný dotaz zahraničního FÚ, může být důvodem k zamítnutí žádosti a v nejlepším případě bude důvodem k mnohaměsíčnímu zpoždění vyřízení vratky DPH.

Naši provizi si účtujeme pouze ze skutečně vrácené částky DPH a její výše se pohybuje již od 4% do 10ti % podle výše vrácené částky a země, ze které se vrací. Z vrácené částky DPH obdržíte tedy až 96%. U skutečně vysokých částek je možné smluvit ještě nižší výši provize. V provizi jsou již zahrnuty veškeré náklady: pojištění účtů, poštovné, překladatelské práce atd. Žádné jiné výdaje nehradíte.

Zpět na začátek stránky

Vaše činnost při podání žádosti

Po přečtení tohoto textu možná získáte dojem že se jedná o administrativně náročnou agendu, ale ve skutečnosti jde většinou pouze o:

·         Udělit nám Plnou moc pro zastupování ve věci vracení zahraniční DPH,

·         předat nám kopie Vašich dokladů,

·         podle našich instrukcí, případně vytvořit seznam dokladů.

 

Zpět na začátek stránky

 

Pokud máte o naši službu zájem, prosíme vás z důvodu nutnosti dodržet termíny podání žádosti o brzké sdělení jména, telefonického spojení a e-mailu na Vašeho pracovníka, který ve Vaší společnosti bude pověřen předáváním účtů.

TOPlist

Zpět na začátek stránky

KONEC STRÁNKY